Služby

Vedení evidence

Daňová evidence

Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o:

 • a) Příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně.
 • b) Majetku, pohledávkách a závazcích.

Pokud jste OSVČ, která nemá povinnost vést účetnictví ze zákona, a nerozhodla se vést účetnictví dobrovolně, pak Vám nabízím Vedení evidence.

Vedení účetnictví

Kdo je povinen vést

 • Právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky.
 • Zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů .
 • Fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku.
 • Ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o DPH, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku.
 • Ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí.
 • Ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou povinnou vést účetnictví.
 • Ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis.

Pokud jste jedna z výše uvedených osob, tak Vám nabízím Vedení účetnictví.

Personalistika

Máte zaměstnance nebo pracovníky na dohodu? Nabízíme Vám vedení personalistiky.

Zpracujeme pro Vás následující dokumenty:

 • Vaši firmu zaregistrujeme na příslušné správě sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťovnách vašich zaměstnanců i pojišťovně Kooperativa, kam jste povinni hradit zákonné pojištění zaměstnavatele
 • Přihlásíme a odhlásíme Vaše zaměstnance na úřadech
 • Pracovní smlouvy i dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
 • Prohlášení o bezpečnosti práce
 • Dohody o hmotné odpovědnosti
 • Rozvázání pracovního poměru dohodou
 • Výpověďi z pracovního poměru
 • Zápočtové listy

A spoustu dalších dokumentů, které je třeba vyhotovit v případě, že máte zaměstnance.

Mzdy

Na základě podkladů k docházce Vám zpracujeme:

 • Evidenci docházky
 • Mzdy a výplatní pásky pro zaměstnance
 • Připravíme podklady k platbě odvodů, který Vám včas doručíme
 • Pro Vaše zaměstnance zpracujeme vyúčtování záloh na daň.
 • Zpracujeme a evidujeme všechny zákonné tiskopisy – mzdové listy, evidenční listy aj.

Daňová přiznání

Po důkladně provedené inventuře Vám nachystáme daňové přiznání.

Fyzické osoby – podnikatelé

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně Přehledu na ČSSZ a Přehledu na ZP

Zaměstnanci

Neprovedl Vám Váš zaměstnavatel vyúčtování záloh? My Vám zpracujeme podklady a připravíme Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Právnické osoby

Přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně povinných příloh.

DPH

 • Samozřejmostí je u plátců zpracování přiznání k DPH.
 • Souhrnné hlášení pro plátce s plněním do zemí EU
 • Přenos daňové povinnosti
 • Evidence pro daňové účely z pozice odběratele
 • Evidence pro daňové účely z pozice dodavatele

Silniční daň

Pokud používáte vozidlo ke svému podnikání, zpracujeme Přiznání k silniční dani.

Zaměstnavatelé

Zpracujeme pro Vás roční vyúčtování daně ze závislé činnosti a roční vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.

Ostatní přiznání

 • Přiznání k dani z převodu nemovitosti
 • Přiznání k dani z nemovitosti
 • Přiznání k dani darovací
 • Přiznání k dani dědické

Poradenství

Smluvní zákazníci mají poradenství k dispozici zdarma.

Zastupování na úřadu

Věnujte se svému podnikání a vyřizování na úřadech nechte na nás.

Vyzvedávání dokladů

Doklady předáváte v místě, které Vám bude vyhovovat.
K dispozici je naše kancelář nebo vyzvedneme doklady v sídle Vaší firmy.

Ostatní úkony

Zpracujeme:

 • zápisy z valných hromad
 • vnitřní předpisy – vnitropodniková směrnice
 • ostatní tiskopisy, které potřebuje firma pro svou činnost

Další činnosti

Podle vzájemné domluvy jsme připraveni Vám poskytnout i další činnosti.
Např. příprava podkladů a pomoc při založení nové společnosti s r.o.